Méně tranzitní dopravy + více zeleně = nádech, výdech.

Hlavní podíl na podstatném zlepšení emisní situace na Brumlovce má bohatnutí Čechů. Lepší a novější vozy produkují méně znečištění. V kombinaci se zlepšenou dopravní situací díky rozvoji Brumlovky a s tím spojeným poklesem tranzitní dopravy dochází k tomu, že se nám tu všem lépe dýchá. Datový model sice zatím spolehlivě neprokázal, jakou měrou ke zlepšení stavu přispívají zelené střechy našich budov a nová výsadba ve veřejném prostoru, ale stejně v tom budeme pokračovat. Věříme tomu, že město má být zelené. Už proto, že zeleň a vodní prvky prokazatelně snižují teplotu v území.

Emise na Brumlovce: z 21 tun za rok na 2 tuny ročně

V území poklesla za posledních 25 let — tzn. oproti období před transformací — sumarizovaná produkce sledovaných polutantů více než desetinásobně, na dnešních 9 % celkového objemu z 21,1 na 2,0 tuny emisních látek za rok.

Vliv zeleně nelze spolehlivě replikovat

Mezi klíčovými důvody příznivého vývoje je pokles intenzity lokální motorové dopravy a lepší normové standardy a emisní limity moderních motorových prostředků (tzn. i mládnutí vozového parku). Roli ve finálním výsledku má i absorbce polutantů a omezení resuspenze díky sadovým úpravám, zeleným střechám a úpravě povrchů v území, tento faktor však není možné přesně replikovat ve výpočetním modelu.